Home » Algemene Voorwaarden » B. Algemene voorwaarden LabelCompliance

B. Algemene voorwaarden LabelCompliance

Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden van LabelCompliance. U kunt de Algemene Voorwaarden daarnaast hier downloaden en opslaan. Kunt u de bestanden niet openen, installeer dan Adobe Acrobat Reader via deze link.

Deze Algemene voorwaarden (DEEL B) zijn van toepassing op opdrachten die strekken tot het controleren en vertalen van Labels ongeacht of dat via de Website of buiten de Website om geschiedt. Zij zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst voor het gebruik van de Service van Labelchecks.com en de Opdrachten, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. De algemene voorwaarden KTBA Belgium N.V. (Deel A)  zijn tevens van toepassing.

1

Definities

1.1  1.1.   In deze Gebruiksvoorwaarden worden onderstaande begrippen met een hoofdletter aangeduid en hebben de volgende betekenis:
i.      Account: de door de Klant beheerde omgeving, waartoe de Klant toegang verkrijgen via de Website na het invoeren van de Inloggegevens;
ii.      Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van KTBA Belgium NV voor het gebruik van de labelcheck Service, die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;
iii.      Gegevens: alle gegevens, data, informatie en content die de Klant via de Website en/of via zijn Account in de Service invoert en/of beschikbaar stelt;
iv.      Inloggegevens: een e-mailadres en wachtwoord waarmee de Klant toegang tot het Account en daarmee de Service verkrijgen;
v.      Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, ontwerprechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en suigenerisrechten op intellectuele eigendom;
vi.      Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die door middel van de Website een Overeenkomst sluit met KTBA Belgium NV voor het gebruik van de Service op basis van Opdrachten;
vii.      Label: het productetiket van Klant, inclusief alle daarbij behorende informatie, dat de Klant via de Service aan KTBA Belgium NV verstrekt in het kader van een Opdracht voor het ontvangen van de Rapportage ten aanzien van dat productetiket;
viii.      Labelchecks.com: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kwaliteitszorg B.V., statutair gevestigd te Zaltbommel (Nederland) en gevestigd en kantoorhoudende te Nederland, (5171 RA) Kaatsheuvel aan de Horst 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18047485, die de Service aanbiedt in opdracht van KTBA Belgium NV onder de handelsnaam Labelchecks.com en KTBA LabelCompliance;
ix.      LabelCompliance: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kwaliteitszorg B.V., statutair gevestigd te Zaltbommel (Nederland) en gevestigd en kantoorhoudende te Nederland, (5171 RA) Kaatsheuvel aan de Horst 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18047485, die anders dan door middel van de Website de Service en/of Opdrachten uitvoert in opdracht van KTBA Belgium NV met betrekking tot het controleren van Labels.
x.      Legal Check: de aan KTBA Belgium NV verstrekte Opdracht die bestaat uit het toetsen van een Label aan regels van publiekrecht in een door de Klant geselecteerd land op het moment van toezending van de Rapportage. KTBA Belgium NV beoordeelt in het kader van de Legal Check niet of het Label van de Klant in overeenstemming is met de regels van burgerlijk recht in het door de Klant geselecteerde land en/of de Klant op basis van de informatie op het Label bloot staat aan claims van consumenten in dat land die een andere grondslag hebben dan strijdigheid met het publiekrecht.
xi.      Opdracht: de deelovereenkomst tussen Klant en KTBA Belgium NV voor het vervaardigen van een Rapportage, die tot stand komt via het bestelproces op de Website, zoals nader uiteengezet in artikel 5;
xii.      Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en KTBA Belgium NV voor het gebruik van de Service, waarvan deze Gebruiksvoorwaarden en alle tussen Klant en KTBA Belgium NV gesloten Opdrachten onlosmakelijk deel uitmaken.
xiii.      Partijen: Klant en KTBA Belgium NV tezamen;
xiv.      Rapportage: alle output van de Service, waaronder begrepen een Legal check van het Label naar de door Klant geselecteerde (nationale) publiekrechtelijke wet- en regelgeving, de vertaling van het Label naar een door Klant geselecteerde taal, alsmede alle overige rapporten, grafieken, diagrammen en overzichten die op basis van de Opdracht en de Gegevens over het Label worden vervaardigd;
xv.      Service: de diensten van KTBA Belgium NV waarbij KTBA Belgium NV beroep doet op Labelchecks.com via de Website en/of op LabelCompliance buiten de Website om. Deze diensten bestaan onder meer uit het verstrekken van de Rapportage en het beschikbaar stellen van de Website;
Website: de website van Labelchecks.com, bereikbaar via www.labelchecks.com, alsmede alle onderliggende webpagina’s, waarop Opdrachten worden gesloten tussen de Klant en KTBA Belgium NV en waarop toegang tot het Account kan worden verkregen en, alsmede alle aan deze Website gelieerde websites.
1.2  Voor toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

2

Overeenkomst

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, alle Opdrachten, alle rechtshandelingen van KTBA Belgium NV, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij KTBA Belgium NV de Service en/of andere diensten aan Klant levert.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst, waaronder begrepen Opdrachten, zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3

Account

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Service heeft de Klant een Account nodig. De Klant garandeert dat de Service uitsluitend wordt gebruikt binnen haar eigen organisatie en/of door derden in het kader van hun dienstverlening aan Klant, uitsluitend met expliciete (schriftelijke) toestemming daartoe van Klant.
3.2 De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant KTBA Belgium NV daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door de Inloggegevens te wijzigen.
3.3 De Klant aanvaardt en erkent dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik dat van de Service wordt gemaakt via het Account van de Klant. De Klant stelt KTBA Belgium NV schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Service door derden via de Account van de Klant.
3.4 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Service door derden die ingevolge artikel 3.1 toegang hebben verkregen tot de Service, en staat ervoor in dat de voornoemde derden de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen naleven.
3.5 KTBA Belgium NV kan de Service ook verlenen buiten de Website om. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op door KTBA Belgium NV aanvaardde opdrachten indien de Service buiten de Website om wordt verleend, tenzij de aard van één of meer artikelen van deze voorwaarden zich verzet tegen overeenkomstige toepassing.

4

Beschikbaarheid van de Website en het Account

4.1 Klant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as available basis”). KTBA Belgium NV garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
4.2 KTBA Belgium NV behoudt zich het recht voor om op ieder moment (periodiek) onderhoud ten aanzien van de Website te verrichten, wat tot verminderde beschikbaarheid van de Website kan leiden.
4.3 KTBA Belgium NV behoudt zich het recht voor de Website en/of het Account, dan wel één of meer onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Het geheel of gedeeltelijk niet-beschikbaar zijn van de Website en/of Account, zal nimmer te beschouwen zijn als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen van KTBA Belgium NV jegens de Klant.
4.4 Voor zover er binnen de Website gebruik wordt gemaakt van applicaties of programmatuur van derden, gelden voor dit gebruik de door deze derden gehanteerde voorwaarden met terzijde stelling van de voorwaarden in de Overeenkomst. KTBA Belgium NV accepteert geen aansprakelijkheid voor de werking van deze applicaties of programmatuur van derden.

5

Opdrachten en gebruik van de Service

5.1 Klant krijgt het recht om de Service op de Website te gebruiken. Het gebruiksrecht strekt er toe om Rapportages te bestellen via de Service van KTBA Belgium NV. In het bestelproces dient de Klant Gegevens in te voeren. Klant staat er voor in dat de door hem ingevoerde Gegevens juist en volledig zijn. De Klant informeert KTBA Belgium NV over het type Rapportage dat hij wenst. KTBA Belgium NV beoordeelt niet of de Klant het juiste type Rapportage heeft gekozen. De Klant dient zelf zijn Label te uploaden naar de Website. De Klant volgt alle instructies van KTBA Belgium NV nauwgezet op. Indien de Klant twijfelt of hij de instructies juist opvolgt, dan zoekt de klant contact met de helpdesk. De Klant draagt er zorg voor dat het Label voldoet aan de specificaties, zoals aangegeven op de Website. Het niet naleven van instructies of specificaties komt voor risico van de Klant. KTBA Belgium NV is in dat geval bevoegd om zonder nadere toelichting het bestelproces te staken, zonder dat zij de Klant iets verplicht is.
5.2 Zodra de Klant het volledige bestelproces heeft doorlopen krijgt de Klant een overzicht met daarin door hem verstrekte Gegevens, alsmede een ruwe inschatting van de prijs voor het genereren van de Rapportages door KTBA Belgium NV. KTBA Belgium NV is door de Klant nimmer te houden aan de ruwe inschatting van de prijs en kan nimmer worden geacht het vertrouwen te hebben gewekt dat de Opdracht voor die prijs kan worden verleend. De Klant controleert het overzicht met daarin de Gegevens op onjuistheden en/of onvolledigheden. De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren en controleren van juiste en volledige Gegevens. Zodra de Klant de Gegevens heeft gecontroleerd en zo nodig heeft gecorrigeerd, zendt de Klant de Gegevens aan KTBA Belgium NV. Terugzenden van de gegevens verplicht KTBA Belgium NV slechts tot het (her)beoordelen van het verzoek van de Klant. Indien KTBA Belgium NV oordeelt dat zij aan de Klant de Rapportage kan leveren, zal zij de Klant een vrijblijvend voorstel daartoe doen op de wijze als beschreven in artikel 5.3.
5.3 KTBA Belgium NV bevestigt aan de Klant dat zij aan hem de Rapportage kan leveren door toezending van een factuur van KTBA Belgium NV in zijn Account of middels e-mail. De factuur behelst een vrijblijvend voorstel van KTBA Belgium NV aan de Klant om op basis van de door de Klant verstrekte gegevens de Opdracht aan KTBA Belgium NV te verlenen. Het vrijblijvend voorstel van KTBA Belgium NV vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard, tenzij KTBA Belgium NV schriftelijk anders te kennen heeft gegeven.
5.4 De Opdracht komt tot stand na aanvaarding van het voorstel van KTBA Belgium NV door de Klant, door betaling van het volledige factuurbedrag. Slechts indien KTBA Belgium NV uitdrukkelijk met de Klant overeengekomen is dat de Klant achteraf kan betalen, dan dient de Klant per email te laten weten dat het voorstel van KTBA Belgium NV is aanvaard. Indien de Service door KTBA Belgium NV buiten de Website om
wordt aangeboden, dan geldt voor totstandkoming van de Opdracht het bepaalde in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Deel A.
5.5 KTBA Belgium NV spant zich in om de Rapportages binnen de aangegeven en/of overeengekomen termijn, of – voor zover er geen termijn is aangegeven of overeengekomen – binnen een redelijke termijn aan Klant te verstrekken. De Rapportages worden uitsluitend aan Klant verstrekt via zijn Account. KTBA Belgium NV is bevoegd, maar nimmer verplicht, om de Rapportage per email of per gewone post aan de Klant te sturen. De doorlooptijd van een Opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de Gegevens, Labels en andere informatie die Klant verstrekt en de medewerking van Klant en relevante derden. Een aangegeven en/of overeengekomen termijn geldt nimmer als fatale termijn, door de enkele overschrijding van die termijn raakt KTBA Belgium NV dan ook niet in verzuim.
5.6 KTBA Belgium NV is gerechtigd de Overeenkomst, een Opdracht en/of de rechten en plichten die daaruit voortvloeien aan derden over te dragen, of derden in te schakelen bij de uitvoering daarvan. KTBA Belgium NV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van (een gedeelte van) de Overeenkomst en/of Opdracht door die derde.

6

Verplichtingen Klant

6.1 De Klant gaat ermee akkoord dat hij KTBA Belgium NV alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die KTBA Belgium NV nodig heeft om de Service te kunnen verlenen waaronder begrepen Rapportages te vervaardigen. Indien de Klant daarmee in gebreke blijft, bestaat de mogelijkheid dat KTBA Belgium NV de Service niet naar behoren kan verlenen. Daarnaast kan dit leiden tot hogere kosten of onkosten ten laste van de Klant.
6.2 Klant is gehouden KTBA Belgium NV tijdig alle informatie te verstrekken, welke KTBA Belgium NV naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft of waarvan Klant behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is.
6.3 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan KTBA Belgium NV verstrekte Gegevens, Labels en overige informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien Gegevens, Labels en/of overige informatie op enig moment niet (langer) juist, volledig en/of betrouwbaar is, zal Klant onverwijld alle handelingen verrichten om ervoor zorg te dragen dat de Gegevens, Labels en/of overige informatie weer juist, volledig en/of betrouwbaar zijn.
6.4  1.1.   De Klant garandeert dat hij bij het gebruik van de Service en/of de Website:
i.     Maatregelen neemt tegen virussen, trojan horses, andere vormen van computercriminaliteit en/of (ander) onrechtmatig gebruik door derden;
ii.     Geen virussen, trojan horses, malware of andere kwaadaardige code of bestanden zal verspreiden dan wel spam-berichten zal verzenden;
iii.     Geen handelingen zal verrichten die op enigerlei wijze leiden tot storingen of die op een andere wijze nadelige gevolgen hebben voor (de werking van) de Service;
iv.     Geen (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden zal schenden dan wel op enigerlei andere wijze onrechtmatig en/of strafbaar zal handelen;
v.     Niet in strijd zal handelen met de Overeenkomst.
6.5 Indien KTBA Belgium NV weet of vermoedt dat de Klant in strijd handelt met het bepaalde in de Overeenkomst en/of een Opdracht, is KTBA Belgium NV gerechtigd instructies aan de Klant te verstrekken welke de Klant gehouden is op te volgen. Tevens is KTBA Belgium NV gerechtigd (de toegang tot) de Service (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik van de Service te beperken, onverminderd overige rechten en rechtsmiddelen van KTBA Belgium NV, waaronder begrepen haar recht om schadevergoeding te vorderen. De betalingsverplichting van de Klant blijft in dergelijke gevallen onverminderd van kracht. KTBA Belgium NV is in dat geval ook bevoegd om de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten op te schorten en /of de opdracht te beëindigen.

7

Meerwerk

7.1 Indien sprake is van wijzigingen of aanvullingen op verzoek van Klant of die noodzakelijk zijn naar het oordeel van KTBA Belgium NV en die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van de Opdracht verandert, bijvoorbeeld bij meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van KTBA Belgium NV die gelden op het moment van uitvoering van de werkzaamheden. Voor zover voor de Opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal KTBA Belgium NV Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden als bedoeld in dit artikel.
7.2 Klant aanvaardt dat door aanvullingen of wijzigingen in de Opdracht het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Rapportage(s) en de wederzijdse verantwoordelijkheden van KTBA Belgium NV en Klant kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Opdracht (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de Opdracht en/of de Overeenkomst.

8

Betaling

8.1 Het gebruik van de Website is gratis voor Klant. Het opstellen van Rapportages is niet gratis. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anderszins is vermeld. KTBA Belgium NV is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen in overeenstemming met Deel A van de algemene voorwaarden.
8.2 Klant kan de op grond van de Opdracht verschuldigde prijs betalen met de mogelijkheden zoals aangegeven op de Website en/of zijn Account. De prijs is vooraf verschuldigd, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.
8.3 Indien Partijen een betaling achteraf zijn overeengekomen, is de betalingstermijn 20 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.
8.4 Indien KTBA Belgium NV na het verstrijken van deze termijn geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de Klant met onmiddellijke ingang in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop de Klant in verzuim is, is de Klant rente verschuldigd ten belope van de wettelijke rente voor handelstransacties.
8.5 Klachten in verband met facturen en/of de Service schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

9

Intellectuele Eigendom

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Service, waaronder begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de Website en Rapportages, zijn eigendom van KTBA Belgium NV en/of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst en/of een Opdracht is bedoeld als een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.
9.2 Indien de Klant zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en de Opdracht met KTBA Belgium NV volledig nakomt, verleent KTBA Belgium NV de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de Service in overeenstemming met de Overeenkomst. Voor zover dit gebruiksrecht ziet op Rapportages is dit gebruiksrecht eeuwigdurend.
9.3 Behoudens voor zover op grond van dwingend recht is toegestaan of zulks nodig is voor het uitoefenen van het gebruiksrecht zoals bedoeld in artikel 9.2, mag de Klant (delen van) de Service niet wijzigen, openbaar maken, verveelvoudigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen. Daarnaast is het Klant niet toegestaan beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen (op het gebruik) van de Service te verwijderen of te omzeilen.
9.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant, waaronder begrepen, zonder enige beperking, Intellectuele Eigendomsrechten op de Gegevens en het Label, blijven eigendom van de Klant. Door gebruik te maken van de Service verleent de Klant KTBA Belgium NV een royaltyvrije, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Gegevens en het Label, voor zover dit in verband met het verlenen van de Service noodzakelijk is.

10

Geheimhouding

10.1 KTBA Belgium NV spant zich naar beste vermogen in om de inhoud van de Opdracht, de door Klant verstrekte Gegevens, het verstrekte Label, vervaardigde Rapportage(s), alsmede enig ander resultaat van de door KTBA Belgium NV krachtens de Opdracht verrichte Service en werkzaamheden geheim te houden.
10.2 De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 10.1 geldt niet, indien en voorzover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn, dan wel KTBA Belgium NV dit krachtens wettelijke bepalingen of wegens een verzoek van een bevoegde autoriteit verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. Tevens is KTBA Belgium NV gerechtigd om Klant als referentie te gebruiken.
10.3 KTBA Belgium NV zal haar uit de artikelen 10.1 en 10.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens opleggen aan haar werknemers en door haar ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

11

Garanties en vrijwaring

11.1 KTBA Belgium NV doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Service zorgvuldig en in overeenstemming met de in de Overeenkomst en Opdracht vastgelegde afspraken wordt verleend. KTBA Belgium NV verleent de Service op grond van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Overeenkomst anderszins is bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald bestaat de Opdracht van KTBA Belgium NV slechts uit het uitvoeren van de Legal check en het vertalen van het Label.
11.2 KTBA Belgium NV is niet verplicht om te toetsen of het Label in overeenstemming is met het burgerlijk recht in het land waar het Label voor bestemd is. KTBA Belgium NV kan er niet voor instaan dat de Legal check de Klant vrijwaart van claims van derden op basis van een andere grondslag dan ‘strijdigheid met de publiekrechtelijke wet- en regelgeving’ die zij toetst in het kader van haar Legal check.
11.3  KTBA Belgium NV onderzoekt niet en is ook niet verplicht te onderzoeken:
a)      of er in een land meerdere talen worden gesproken en;
b)      welke taal er in een bepaald land wettelijk op het Label vermeld dient te worden;
tenzij de Klant uitdrukkelijk met KTBA Belgium NV is overeengekomen dat dit wel onderzocht moet worden.
11.4 KTBA Belgium NV staat slechts in voor de juistheid van de door haar verstrekte Rapportage op het moment dat zij de Rapportage aan de Klant verstrek. KTBA Belgium NV is na het verstrekken van de Rapportage niet verplicht de Klant te informeren over wijzigingen in de regelgeving in een bepaald land waardoor een eerder aan de klant afgegeven Rapportage met betrekking tot een of meer Labels niet langer juist of accuraat is. Na het afgeven van de Rapportage is KTBA Belgium NV niet langer verplicht in de gaten te houden of het Label van de Klant in overeenstemming met de regels is.
11.5 KTBA Belgium NV garandeert niet dat de Website vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen zal werken. Het niet of gebrekkig functioneren van de Service kan (onder andere) worden veroorzaakt door een storing in de internet- of telefoonverbinding, of door virussen of fouten/gebreken.
11.6 KTBA Belgium NV is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van de Klant of van derden, waaronder begrepen mobiele apparatuur, voor het gebruik van de Service. KTBA Belgium NV is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.
11.7 De Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door KTBA Belgium NV verstrekte technische en functievereisten die vereist zijn om de Service te kunnen gebruiken.
11.8 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Service, de invoer van Gegevens, het uploaden van het Label, alsmede voor de wijze waarop de resultaten van de Service, met inbegrip van de Rapportages, worden gebruikt nadat deze door KTBA Belgium NV aan Klant zijn verstrekt op de wijze als bedoeld in artikel 5.5.
11.9 De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde Rapportages. De Klant voert steeds bij ontvangst van een Rapportage controles uit op de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde Rapportages. Indien de Klant van mening is dat een bepaald resultaat niet klopt, onvolledig is of niet is bijgewerkt, stelt de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk KTBA Belgium NV daarvan in kennis.
11.10 De Klant erkent dat de Service, waaronder begrepen het vervaardigen en verstrekken van een Rapportage, een eenmalige check bevat en derhalve een momentopname is. Mogelijke wijzigingen in geldende wet- of regelgeving dan wel andere relevante wijzigingen na oplevering van de Rapportage zoals bedoeld in artikel 5.5 zijn niet in de Opdracht en/of Service inbegrepen.
11.11 Alle rechten en aanspraken van Klant, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien Klant niet binnen acht (8) dagen na ontvangst van de Rapportage en/of een factuur enige klachten daarover schriftelijk aan KTBA Belgium NV kenbaar heeft gemaakt.

12

Duur en beëindiging

12.1 De Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de Klant de registratie voor een Account heeft voltooid. De Overeenkomst kan ieder moment door de Klant worden opgezegd door het beëindigen van zijn Account. KTBA Belgium NV is gerechtigd direct na opzegging het Account te blokkeren en Gegevens, Labels en/of Rapportages in het Account te verwijderen. Behoudens voor zover schriftelijk anderszins is overeengekomen, is KTBA Belgium NV niet verplicht Gegevens, Labels en/of Rapportage te converteren dan wel om backups te maken of te verstrekken aan Klant.
12.2  De Opdracht wordt tussen Partijen overeengekomen op de wijze als omschreven in artikel 5.4 en eindigt van rechtswege nadat de Rapportage aan Klant is verstrekt op de wijze als bedoeld in artikel 5.5. Een Opdracht kan niet tussentijds opgezegd worden.
12.3 Indien er een Opdracht nog niet is voltooid wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd, dan loopt de Overeenkomst van rechtswege door totdat de Opdracht eindigt overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2.
12.4  Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval de andere Partij failliet gaat alsmede ingeval het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een vereffening ondergaat. In geval van het faillissement van de Klant heeft KTBA Belgium NV het recht het door haar verleende gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen daarvan niet stroken met de redelijkheid en billijkheid. Ingeval van gerechtelijke reorganisatie worden alle verschuldigde facturen onmiddellijk opeisbaar en behoudt KTBA Belgium NV zich het recht voor om in overeenstemming met de Wet op de continuïteit der ondernemingen de Overeenkomst te beëindigen indien de facturen niet werden betaald binnen de 15 kalenderdagen nadat de Klant hiertoe schriftelijk ingebreke werd gesteld.
12.5 Klant heeft het recht de Overeenkomst en/of Opdracht (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien KTBA Belgium NV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht – in alle gevallen nadat KTBA Belgium NV op correcte wijze, schriftelijk en onder vermelding van zoveel mogelijk details in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te herstellen. Voor zover een toerekenbare tekortkoming betrekking heeft op een specifieke Opdracht, dan heeft Klant slechts het recht die Opdracht te ontbinden.
12.6 Indien op enig moment bij een ontbinding als bedoeld in artikel 12.4 of 12.5 prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of een Opdracht al door de Klant zijn ontvangen, worden deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Klant niet ontbonden, tenzij de Klant kan bewijzen dat KTBA Belgium NV in verzuim is met betrekking tot die prestaties. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door KTBA Belgium NV zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of Opdracht blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
12.7  Na beëindiging van de Overeenkomst blijven Partijen gebonden aan de artikelen die na een dergelijke beëindiging van kracht dienen te blijven.

13

Aansprakelijkheid

13.1 In afwijking van art. 8.7 van Deel A van de Algemene Voorwaarden bedraagt de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van KTBA Belgium NV voor de looptijd van de Overeenkomst, inclusief alle daaronder gesloten Opdrachten, nooit meer dan EUR 2.500,=.
13.2 De aansprakelijkheid van KTBA Belgium NV wegens verminking, vernietiging of verlies van Gegevens, Labels, Rapportages, bestanden, gegevens, documenten of andere informatiedragers van de Klant is uitgesloten.

14

Overmacht

14.1 Met uitzondering van niet-nakoming van een betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht kan elke Partij een beroep doen op overmacht indien de uitvoering of de realisatie van de Overeenkomst of enig onderdeel daarvan al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of belemmerd door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van die Partij liggen, met inbegrip van, zonder enige beperking:
a.      versperringen van terreinen of gebouwen, stakingen, rellen, onlusten, oorlog, terroristische activiteiten, extreme kou, epidemieën, opzettelijke werkonderbrekingen, vertragingen in het vervoer, aardbevingen, brand, storm, overstromingen of waterschade;
b.      uitstel, afstel of onderbreking van de levering aan de Partij van onderdelen, turn-around tijden van partners van KTBA Belgium NV, goederen of diensten die bij derden zijn besteld of worden verleend, storingen in de internetverbinding; of
c.      door overheid of wet- of regelgeving opgelegde beperkingen.
14.2 Indien een overmachtssituatie meer dan twee (2) maanden voortduurt, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst met inachtneming van de opzeggingstermijn op te zeggen. Partijen zijn in geval van overmacht niet aansprakelijk voor schade.
14.3 Indien een Partij door een overmachtssituatie belemmerd wordt in de nakoming van de Overeenkomst, dient deze Partij alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van die situatie tot een minimum te beperken.

15

Diverse bepalingen

15.1 Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst, een Opdracht en/of de rechten en plichten die daaruit voortvloeien zonder schriftelijke toestemming van KTBA Belgium NV aan een derde over te dragen. KTBA Belgium NV zal deze toestemming niet zonder redelijke grond weigeren; KTBA Belgium NV is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming redelijke voorwaarden te verbinden.
Close Popup

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services